நான் ரசித்தவை… நீங்களும் ரசிக்க..!

தவறு செய்யும் மனிதர்களைப் பார்த்து தவறாகப் பேசாதீர்கள். ஏனெனில்.. உங்கள் வாழ்க்கையும் இன்னும் முடியவில்லை…!