எந்தன் உறவுக்கொரு உயிர்கொடு…!!

இந்தக் கதை என்றுமே என் மனதுக்கு மிக மிக பிடித்தமானது.

என்னால் முடியும் என்கிற என் போராட்டத்தில் பிறந்த குழந்தை. சிறு பெண்ணின் வாழ்வில் விதி விளையாடியிருக்கும். அவளிடம் தன் உறவை நிலைநாட்டப் போராடுவான் அவளின் தலைவன்! இதை என்னால் எழுத முடிந்ததற்காய் இன்றுவரை மனதில் நிறைவாய் உணர்கிறேன்.

எந்தன் உறவுகொரு உயிர் கொடு!

2 Comments

  1. Hi Mam link not opening. I am new to this site. I heard good reviews about your novels from my friends. I read a lot and some how missed your novels. I If this not available can you share any other links which can be opened now.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s