என் சோலை பூவே!(என் முகவரியாக உன் முகமன்றோ!)

என் நான்காவது கதை. ஒரு பெண்ணின் தன்மானமும், ஒரு ஆணின் சுயமரியாதையும் சீண்டப்பட்டிருக்கும். அதற்குள் மாட்டிக்கொண்ட காதல் தன்னை காத்துக்கொள்ள போராடியிருக்கும்! வாசித்துவிட்டு உங்கள் கருத்துக்களைப் பகிர்ந்து … More