இதயத்துடிப்பாய் காதல்!

என் மூன்றாவது படைப்பு.

இதில் காதல் வாழ்ந்திருக்கும்.

உணர்வுகளை மட்டுமே மையமாக கொண்டு படைக்கப்பட்டது. கூட்டுப்புறா ஒன்றும் தடையற்ற வானில் சிறகடிக்கும் ஆண்புறா ஒன்றும் கொஞ்சி குலவியிருக்கும்!

இதயத்துடிப்பாய் காதல்..!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s