இன்னுயிராவாய் என்னுயிரே!

Posted on Updated on

 

https://de.calameo.com/books/003233527b8ba26962efe

எதிர்பாராத திருப்பத்துடன் கூடிய ஒரு கதை.

எதையும் கட்டாயத்தினால் சாதிக்க முடியாது. அப்படியிருக்க காதல்? பிடித்து எழுதியது…!

2 thoughts on “இன்னுயிராவாய் என்னுயிரே!

    ViveeDharshu said:
    June 14, 2017 at 9:55 am

    Nitha akka enaku innuyiravai ennuyire novel venum link kudunga kka

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s