இன்னுயிராவாய் என்னுயிரே!

 

https://de.calameo.com/books/003233527b8ba26962efe

எதிர்பாராத திருப்பத்துடன் கூடிய ஒரு கதை.

எதையும் கட்டாயத்தினால் சாதிக்க முடியாது. அப்படியிருக்க காதல்? பிடித்து எழுதியது…!

3 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s