அருவி என் பார்வையில்

  இணையத்தில் பார்க்க முயன்றபோது, முதல் காட்சியிலேயே வரும் அந்தக் குழந்தை என்னை தெளிவாகப் பார் என்று சொல்வது போலிருந்தது. நேற்றுத்தான் அதற்கான சந்தர்ப்பம் அமைந்தது. முதல் … More